Algemene Voorwaarden Tea Lifestyle

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tea Lifestyle;
De afnemer: dit is de afnemer c.q. klant van Tea Lifestyle
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: Een overeenkomst kan een mondelinge of telefonische afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

Artikel 2 - Identiteit van Tea Lifestyle

Naam Tea Lifestyle
Adres Maasstraat 22, 5944 CD Arcen
Telefoonnummer 06 - 23 53 25 83
Bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 18.00u
E-mailadres info@tealifestyle.nl
   
Btw-identificatienummer NL001842155B15
KvK nummer Venlo - 59199415 
Bank NL97 RABO 0113032021

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tea Lifestyle. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Tea Lifestyle. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tea Lifestyle behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Tea Lifestyle erkend.
1.4 Tea Lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Tea Lifestyle bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Tea Lifestyle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Tea Lifestyle geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Voor de levering van de thee en bijbehorene lifestyle producten maakt Tea Lifestyle gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen worden waar mogelijk aangeboden als brievenbusstuk. In geval van een brievenbusstuk is het pakket niet traceerbaar. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.
2.6 Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Tea Lifestyle de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het kado is geen reden voor creditering van het kado en/of bezorgkosten.
2.7 Tea Lifestyle is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.
2.8 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.
2.9 Tea Lifestyle is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het busstuk wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% of 21% BTW.
3.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Tea Lifestyle of de korting correct is toegepast en beslist Tea Lifestyle derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Tea Lifestyle zich het recht de bestelling te annuleren.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Tea Lifestyle heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Tea Lifestyle. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
4.3 Tea Lifestyle behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Tea Lifestyle) is beschadigd.
4.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Tea Lifestyle schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Tea Lifestyle de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Tea Lifestyle behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt Tea Lifestyle er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5. Uitvoering 

Tea Lifestyle voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6. Betaling 

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

7. Gegevensbeheer 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Tea Lifestyle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tea Lifestyle. Tea Lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze Privacy Policy.
7.2 Tea Lifestyle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Tea Lifestyle maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8. Garantie 

8.1 Tea Lifestyle garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2 De garantietermijn van Tea Lifestyle komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tea Lifestyle is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Tea Lifestyle) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tea Lifestyle. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Tea Lifestyle schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Tea Lifestyle gegrond worden bevonden, zal Tea Lifestyle naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Tea Lifestyle en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Tea Lifestyle) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Tea Lifestyle gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tea Lifestyle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Tea Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Tea Lifestyle in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tea Lifestyle en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9. Aanbiedingen 

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tea Lifestyle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Tea Lifestyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Tea Lifestyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Tea Lifestyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst 

10.1 Een overeenkomst tussen Tea Lifestyle en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Tea Lifestyle op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 Tea Lifestyle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Afbeeldingen en specificaties 

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Tea Lifestyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht 

12.1 Tea Lifestyle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tea Lifestyle alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Tea Lifestyle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tea Lifestyle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Tea Lifestyle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid 

Tea Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1 Eigendom van alle door Tea Lifestyle aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Tea Lifestyle zolang de afnemer de vorderingen van Tea Lifestyle uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Tea Lifestyle wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Tea Lifestyle geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Tea Lifestyle of een door Tea Lifestyle aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Tea Lifestyle haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Tea Lifestyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Tea Lifestyle.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Tea Lifestyle en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Tea Lifestyle er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.